Regulamin

REGULAMIN

            1.    CEL:

  • Promocja sportu i aktywnego stylu życia całej rodziny.
  • Integracja mieszkańców Miasta i Gminy.
  • Promocja Gminy Środa Wielkopolska.
  • Popularyzacja triathlonu.

  2.     Organizatorzy i współorganizatorzy:

  • Gmina Środa Wielkopolska
  • CITYZEN_

  3.         Termin, dystans, trasa

  • Zawody odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018r.,
  • Start zawodów: godz. 10:45
  • Miejsce startu i mety znajduje się nad Jeziorem Średzkim przy Marinie
  • I część zawodów: pływanie 475m (Jezioro Średzkie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min)
  • II część zawodów: rower 22,5km. Trasa płaska. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 1h15min
  • III część zawodów: bieg 5,275km. Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
  • Limit czasu ukończenia zawodów 2h.

  4.         Opłaty startowe:

  -Do 28.02.2018 – 89 zł
  -Do 30.04.2018  – 120 zł
  -Do 30.06.2018 – 150 zł
  -Do 31.07.2018  – 200 zł

  -dotyczy przypadku, gdy limit liczby zawodników nie zostanie osiągnięty.

  5. Rejestracja oraz wpłaty:

  • Rejestracja oraz płatności elektroniczne realizowana będzie przez system zapisów play.enduhub.com.pl.
  • Dane zgłoszeniowe w portalu Enduhub muszą pokrywać się z danymi zapisanego zawodnika.
  • Edycja danych zgłoszeniowych, oprócz imienia i nazwiska dostępna będzie pod linkiem: https://play.enduhub.com/pl/startlist/account/startlists/
  • W przypadku rezygnacji z zawodów po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi.

  6.         Klasyfikacje:

  • Klasyfikacja generalna mężczyzn (miejsca 1-3)
  • Klasyfikacja generalna kobiet (miejsca 1-3)
  • Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn (miejsca 1-3):  U-21, 22-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

  7.         Nagrody:

  • Zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej mężczyzn lub kobiet otrzymują statuetki.
  • Zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymują statuetki.
  • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
  • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia.
  • Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzone w ramach kategorii wiekowej.

  8.         Warunki uczestnictwa:

  • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 18.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
  • Wzory oświadczeń  i zgód oraz regulamin będą udostępnione na portalu play.enduhub.com/pl. Osoby, które w dniu 18.08.2018  nie będą miały ukończonych 18 lat, zobowiązane są do przedłożenia Zgody Opiekuna w Biurze Zawodów przed odbiorem pakietu startowego.
  • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem platformy zapisowej play.enduhub.com.pl potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Środa Wielkopolska. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Środa Wielkopolska, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
  • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.

  9.         Zgłoszenia, Lista startowa

  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. Lista startowa dostępna będzie pod linkiem: https://play.enduhub.com/pl/startlist/search/
  • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  • Limit liczby zawodników na dystansie 1/8 IM: 200 osób.
  • Obowiązuje limit ogólnej liczby uczestników: 500 osób.

  10.         Wyniki

  • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej imprezy oraz na portalu enduhub.com.pl

  11.     Uwagi końcowe.

  • Organizator zastrzega prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego.
  • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje posiadanie zapiętego kasku rowerowego.
  • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
  • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  • Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
  • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.
  • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia.
  • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT w ciągu 7 dni od uiszczenia opłaty startowej za pośrednictwem portalu Enduhub.pl wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych w formularzu zgłoszeniowym.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
  • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń
   i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę
   i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
  • Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
  • Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłóciłoby prawidłowy przebieg zawodów.
  • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 1. CEL:
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia całej rodziny.
 • Integracja mieszkańców Miasta i Gminy.
 • Promocja Gminy Środa Wielkopolska.
 • Popularyzacja triathlonu.

2.         Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Gmina Środa Wielkopolska
 • CITYZEN_

3.         Termin, dystans, trasa

 • Zawody odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018r.,
 • Start zawodów: godz. 10:00
 • Miejsce startu i mety znajduje się nad Jeziorem Średzkim przy Marinie
 • I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Średzkie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min.)
 • II część zawodów: rower 45km . Trasa płaska. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 • III część zawodów: bieg 10,55km. Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, oraz asfalt, ścieżka utwardzona.
 • Pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Limit czasu ukończenia zawodów 4h.

4.         Opłaty startowe:

-Do 28.02.2018 – 98 zł
-Do 30.04.2018 – 150 zł
-Do 30.06.2018 – 200 zł
-Do 31.07.2018  – 260 zł

-dotyczy przypadku, gdy limit liczby zawodników nie zostanie osiągnięty.

5. Rejestracja oraz wpłaty:

 • Rejestracja oraz płatności elektroniczne realizowana będzie przez system zapisów play.enduhub.com.pl.
 • Dane zgłoszeniowe w portalu Enduhub muszą pokrywać się z danymi zapisanego zawodnika.
 • Edycja danych zgłoszeniowych, oprócz imienia i nazwiska dostępna będzie pod linkiem: https://play.enduhub.com/pl/startlist/account/startlists/
 • W przypadku rezygnacji z zawodów po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi.

6.         Klasyfikacje:

 • Klasyfikacja generalna mężczyzn (miejsca 1-3)
 • Klasyfikacja generalna kobiet (miejsca 1-3)
 • Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn (miejsca 1-3):  U-21, 22-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

7.         Nagrody:

 • Zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej mężczyzn lub kobiet otrzymują statuetki.
 • Zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymują statuetki.
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia.
 • Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzone w ramach kategorii wiekowej.

8.         Warunki uczestnictwa:

 • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 18.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Wzory oświadczeń  i zgód oraz regulamin będą udostępnione na portalu play.enduhub.com/pl. Osoby, które w dniu 18.08.2018  nie będą miały ukończonych 18 lat, zobowiązane są do przedłożenia Zgody Opiekuna w Biurze Zawodów przed odbiorem pakietu startowego.
 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem platformy zapisowej play.enduhub.com.pl potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Środa Wielkopolska. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Środa Wielkopolska, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
 • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.

9.         Zgłoszenia, Lista startowa

 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. Lista startowa dostępna będzie pod linkiem: https://play.enduhub.com/pl/startlist/search/
 • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 • Limit liczby zawodników na dystansie ¼ IM: 200 osób.
 • Obowiązuje limit ogólnej liczby uczestników: 500 osób.

10.         Wyniki

 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej imprezy oraz na portalu enduhub.com.pl

11.     Uwagi końcowe.

 • Organizator zastrzega prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego.
 • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje posiadanie zapiętego kasku rowerowego.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
 • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia.
 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT w ciągu 7 dni od uiszczenia opłaty startowej za pośrednictwem portalu Enduhub.pl wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych w formularzu zgłoszeniowym.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń
  i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę
  i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 • Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
 • Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłóciłoby prawidłowy przebieg zawodów.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 1. CEL:
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia całej rodziny.
 • Integracja mieszkańców Miasta i Gminy.
 • Promocja Gminy Środa Wielkopolska.
 • Popularyzacja triathlonu.

2.         Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Gmina Środa Wielkopolska
 • CITYZEN_

3.         Termin, dystans, trasa

 • Zawody odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018r.,
 • Start zawodów: godz. 10:00
 • Miejsce startu i mety znajduje się nad Jeziorem Średzkim przy Marinie
 • I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Średzkie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min.)
 • II część zawodów: rower 45km . Trasa płaska. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 • III część zawodów: bieg 10,55km. Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, oraz asfalt, ścieżka utwardzona.
 • Pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Limit czasu ukończenia zawodów 4h.
 • Każdy z etapów wykonywany jest przez inną osobę – start do kolejnego etapu odbywa się po przekazaniu opaski z chipem  kolejnemu zawodnikowi w strefie zmian.

4.         Opłaty startowe:

-Do 28.02.2018 – 128 zł
-Do 30.04.2018 – 170 zł
-Do 30.06.2018 – 220 zł
-Do 31.07.2018 – 280 zł

-dotyczy przypadku, gdy limit liczby zawodników nie zostanie osiągnięty.

5. Rejestracja oraz wpłaty:

 • Rejestracja oraz płatności elektroniczne realizowana będzie przez system zapisów play.enduhub.com.pl.
 • Dane zgłoszeniowe w portalu Enduhub muszą pokrywać się z danymi zapisanego zawodnika. Można dokonać jednorazowej płatności za całą sztafetę.
 • Edycja danych zgłoszeniowych, oprócz imienia i nazwiska dostępna będzie pod linkiem: https://play.enduhub.com/pl/startlist/account/startlists/
 • W przypadku rezygnacji z zawodów po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi.

6.         Klasyfikacje:

 • Klasyfikacja sztafety mężczyzn (miejsca 1-3)
 • Klasyfikacja sztafety kobiet (miejsca 1-3)
 • Klasyfikacja sztafety mieszane (miejsca 1-3)

7.         Nagrody:

 • Sztafety które zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej sztafet mężczyzn, kobiet lub mieszanych otrzymują statuetki.
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia.

8.         Warunki uczestnictwa:

 • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 18.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Wzory oświadczeń  i zgód oraz regulamin będą udostępnione na portalu play.enduhub.com/pl. Osoby, które w dniu 18.08.2018  nie będą miały ukończonych 18 lat, zobowiązane są do przedłożenia Zgody Opiekuna w Biurze Zawodów przed odbiorem pakietu startowego.
 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem platformy zapisowej play.enduhub.com.pl potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Środa Wielkopolska. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Środa Wielkopolska, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
 • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.

9.         Zgłoszenia, Lista startowa

 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. Lista startowa dostępna będzie pod linkiem: https://play.enduhub.com/pl/startlist/search/
 • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 • Obowiązuje limit liczby sztafet startujących na dystansie ¼ IM: 50 ekip.

10.         Wyniki

 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej imprezy oraz na portalu enduhub.com.pl

11.     Uwagi końcowe.

 • Organizator zastrzega prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego.
 • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje posiadanie zapiętego kasku rowerowego.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
 • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia.
 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT w ciągu 7 dni od uiszczenia opłaty startowej za pośrednictwem portalu Enduhub.pl wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych w formularzu zgłoszeniowym.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń
  i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę
  i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 • Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
 • Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłóciłoby prawidłowy przebieg zawodów.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 1.   Cel:
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia całej rodziny.
 • Integracja mieszkańców Miasta i Gminy.
 • Promocja Gminy Środa Wielkopolska.
 • Popularyzacja triathlonu.
 1. Organizatorzy i współorganizatorzy:
 • Gmina Środa Wielkopolska
 • AKMB Sp. z o.o. (Klub Sportowy CITYZEN_)
 1. Termin, dystans, trasa
 • Zawody odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018r.,
 • Start zawodów: godz. 13:30 w kolejności kategorii wiekowej: D,C,B,A
 • Miejsce startu i mety znajduje się nad Jeziorem Średzkim przy Marinie
 • I część zawodów: pływanie- wymagana umiejętność pływania, niedozwolone używanie sprzętu pomocniczego/wypornościowego.
 • II część zawodów: rower. Trasa płaska. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Organizator nie zapewnia rowerów do wypożyczenia.
 • III część zawodów: bieg. Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Kategoria A / Roczniki 2012-2015 – duathlon: rower 200m bieg 100m
 • Kategoria B / Roczniki 2010-2011 – triathlon: pływanie 25m rower 500m bieg 200m
 • Kategoria C / Roczniki 2008-2009 – triathlon: pływanie 50m rower 1000m bieg 400m
 • Kategoria D / Roczniki 2005-2007 – triathlon: pływanie 100m rower 2000m bieg 800m
 1. Opłaty startowe:
 • 20  zł – udział w triathlonie dzieci urodzonych w latach 2005-2011
 • 15 zł – udział w duathlonie dzieci urodzonych w latach 2012-2015
 • Opłata w dniu imprezy w biurze zawodów wynosi 50zł, pod warunkiem dostępności miejsc.
 1. Rejestracja oraz wpłaty
 • Rejestracja oraz płatności elektroniczne realizowana będzie przez system zapisów play.enduhub.com.pl.
 • Dane zgłoszeniowe w portalu Enduhub muszą pokrywać się z danymi rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do startu.
 • Edycja danych zgłoszeniowych, oprócz imienia i nazwiska dostępna będzie pod linkiem: https://play.enduhub.com/pl/startlist/account/startlists/
 • W przypadku rezygnacji z zawodów po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

 1. Klasyfikacje, kategorie wiekowe i nagrody
 • Kategorie wiekowe chłopców i dziewczynek z podziałem wg roku urodzenia: 2012-2015; 2010-2011; 2008-2009; 2005-2007
 1. Nagrody
 • Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki z każdej kategorii otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
 • Każdy zawodnik, który ukończy Tri KIDS Środa Wielkopolska 2018 otrzyma okolicznościowy medal.
 • Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 1. Warunki uczestnictwa
 • W zawodach może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania zgłoszenia poprzez  rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników to łącznie 100 osób we wszystkich kategoriach wiekowych.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w Tri KIDS Środa Wielkopolska 2018 muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. Podczas weryfikacji niezbędna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego.
 • Rodzic / opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów
  Tri KIDS Środa Wielkopolska 2018 oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, ze wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 • Wzory oświadczeń  i zgód oraz regulamin będą udostępnione na stronie internetowej wydarzenia lub w biurze zawodów.
 • W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
 • Warunkiem koniecznym jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna w trakcie odbioru pakietu startowego oraz podczas przebiegu zawodów.
 • Rodzic lub opiekun prawny dokonujący zgłoszenia zawodnika do udziału w zawodach za pośrednictwem portalu play.enduhub.com/pl  potwierdza znajomość regulaminu i akceptuje go oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku zawodnika oraz jego imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Tri KIDS Środa Wielkopolska. Wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
 1. Zgłoszenia i lista startowa
 • Zgłoszenia do Tri KIDS Środa Wielkopolska 2018 będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem portalu play.enduhub.com/pl lub w biurze zawodów w dniu zawodów.
 • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.
 • Zgłoszenia poprzez Internet przyjmowane będą do dnia 10.08.2018r.
 • Po terminie rejestracja możliwa będzie wyłącznie w biurze zawodów w dniu 19.08.2018r.  pod warunkiem dostępności miejsc na liście startowej. Płatność w przypadku rejestracji w biurze zawodów wyłącznie w formie gotówkowej.
 1. Wyniki
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej imprezy oraz na portalu enduhub.com.pl
 • Wstępne wyniki dostępne będą w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji.
 1. Ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe uczestników Tri KIDS Środa Wielkopolska 2018 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 • Dane osobowe uczestników Tri KIDS Środa Wielkopolska 2018 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Tri KIDS Środa Wielkopolska 2018 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Tri KIDS Środa Wielkopolska 2018.
 • Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora dostępny na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 1. Uwagi końcowe
 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników kask rowerowy.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.
 • W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe, pamiątkowa koszulkę, pakiet informacyjny na temat zawodów oraz medal na mecie.
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 • W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
 • Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Do udziału w Tri KIDS Środa Wielkopolska 2018 nie będą wymagane badania lekarskie ani licencje PZTri.
 • Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego.
 • Rodzic / Opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, ze stan roweru na którym uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 • Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
 • Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
 • Wszelkie pytania dotyczące zawodów należy kierować na adres: trisroda@cityzenklub.pl
 1.   Cel:
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia całej rodziny.
 • Integracja mieszkańców Miasta i Gminy.
 • Promocja Gminy Środa Wielkopolska.
 • Popularyzacja triathlonu.
 1. Organizatorzy i współorganizatorzy:
 • Gmina Środa Wielkopolska
 • AKMB Sp. z o.o. (Klub Sportowy CITYZEN_)
 1. Termin, dystans, trasa
 • Zawody odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018r.,
 • Start zawodów: godz. 15:00
 • Miejsce startu i mety znajduje się nad Jeziorem Średzkim przy Marinie
 • I część zawodów: (dziecko+ opiekun) pływanie kajakiem turystycznym dwuosobowym- organizator zapewnia kajak, wiosła oraz kamizelki wypornościowe.
 • II część zawodów: Dziecko- rower. Trasa płaska. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Opiekun- rower stacjonarny- zapewniony przez organizatora.
 • III część zawodów: (dziecko+opiekun) bieg. Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Kategoria A / Roczniki 2010-2011 – kajak ~300m rower 1 pętla bieg 200m *rocznik 2012 po podpisaniu dodatkowej zgody przy odbiorze pakietu startowego w dniu zawodów
 • Kategoria B / Roczniki 2008-2009 – kajak ~300m rower 2 pętle bieg 400m
 • Kategoria C / Roczniki 2005-2007 – kajak ~300m rower 3 pętle bieg 600m
 1. Opłaty startowe:
 • 20  zł
 • Opłata w dniu imprezy w biurze zawodów wynosi 50zł, pod warunkiem dostępności miejsc.
 1. Rejestracja oraz wpłaty
 • Rejestracja oraz płatności elektroniczne realizowana będzie przez system zapisów play.enduhub.com.pl.
 • Dane zgłoszeniowe w portalu Enduhub muszą pokrywać się z danymi zapisanego dorosłego zawodnika.
 • Edycja danych zgłoszeniowych, oprócz imienia i nazwiska dostępna będzie pod linkiem: https://play.enduhub.com/pl/startlist/account/startlists/
 • W przypadku rezygnacji z zawodów po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi.
 1. Klasyfikacje, kategorie wiekowe i nagrody
 • Wyłonieni zostają zwycięzcy kategorii A,B,C.
 1. Nagrody
 • Zwycięzcy kategorii otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
 • Każdy zawodnik, który ukończy Tri Family Środa Wielkopolska 2018 otrzyma okolicznościowy medal.
 • Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 1. Warunki uczestnictwa
 • W zawodach może wziąć udział każde dziecko wraz z rodzicem/opiekunem prawnym pod warunkiem dokonania zgłoszenia poprzez współuczestniczącego w zawodach rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników to łącznie 50 drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w Tri Family Środa Wielkopolska 2018 muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji niepełnoletni zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 • Rodzic / opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów Tri Family Środa Wielkopolska 2018 oświadcza, że stan zdrowia zarówno jego jak i dziecka pozwala na start w rywalizacji sportowej, w której wraz z dzieckiem będą wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że wyraża zgodę na start swój i dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 • Wzory oświadczeń  i zgód oraz regulamin będą udostępnione na stronie internetowej zawodów lub w biurze zawodów.
 • W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
 • Warunkiem koniecznym jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna w trakcie odbioru pakietu startowego.
 • Rodzic lub opiekun prawny dokonujący zgłoszenia  do udziału w zawodach za pośrednictwem portalu play.enduhub.com/pl  potwierdza znajomość regulaminu i akceptuje go oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku własnego i dziecka  wraz z imionami i nazwiskami na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Tri Family Środa Wielkopolska. Wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodników w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
 1. Zgłoszenia i lista startowa
 • Zgłoszenia do Tri Family Środa Wielkopolska 2018 będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem portalu play.enduhub.com/pl lub w biurze zawodów w dniu zawodów.
 • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.
 • Zgłoszenia poprzez Internet przyjmowane będą do dnia 31.07.2018r.
 • Po terminie rejestracja możliwa będzie wyłącznie w biurze zawodów w dniu 19.08.2018r.  pod warunkiem dostępności miejsc na liście startowej. Płatność w przypadku rejestracji w biurze zawodów wyłącznie w formie gotówkowej.
 1. Wyniki
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej imprezy oraz na portalu enduhub.com.pl
 • Wstępne wyniki dostępne będą w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji.
 1. Ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe uczestników Tri Family Środa Wielkopolska 2018 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 • Dane osobowe uczestników Tri Family Środa Wielkopolska 2018 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Tri Family Środa Wielkopolska 2018 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestników wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkują – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Tri Family Środa Wielkopolska 2018.
 • Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora dostępny na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 1. Uwagi końcowe
 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Na całej trasie rowerowej dla dzieci obowiązuje kask rowerowy.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.
 • W ramach pełnego pakietu startowego zawodnicy otrzymają: numery startowe, pamiątkowe koszulki, pakiet informacyjny na temat zawodów oraz medale na mecie.
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 • W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
 • Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Do udziału w Tri Family Środa Wielkopolska 2018 nie będą wymagane badania lekarskie ani licencje PZTri.
 • Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego.
 • Rodzic / Opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, ze stan roweru na którym uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 • Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego lub dziecko na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
 • Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
 • Wszelkie pytania dotyczące zawodów należy kierować na adres: trisroda@cityzenklub.pl